محصولات
  شرکت ها

   ایساتیس هور وستا


   کشور : ایران
   شهر : تهران
   مدیر : مهندس فرهاد اساسی
   زمینه فعالیت : بازرگانی, وارد کننده
   حوزه صنعت : ساختمانی, شوینده، آرایشی و بهداشتی, چسب، رنگ و رزین, دارویی, کود و سم, نساجی و چرم

   معرفی مجموعه


   کیفیت محصول:

   ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻰ داﻧﯿﻢ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺑﺎﻻى ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را درﺑﺮدارد. ﺗﺎﭘﺮاك ﭘﯿﮕﻤﻨﺖﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮى از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﻫﺎى ﺳﻨﺘﺰ ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ، ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺑﻪﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎى ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻰ ﻗﻮى، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ و درﺻﺪ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺗﺎﭘﺮاك ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ در ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم اﻧﺠﺎمﻣﻰ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺷﻮد.


   مواد اولیه


   محصولات


   ارسال پیام


   جهت استفاده از این بخش لطفا با اکانت خود وارد سایت شوید.
   فرم استعلام قیمت
   ثبت اطلاعات
   logo-samandehi