محصولات
  شرکت ها

   پارس پیگمنت


   کشور : ایران
   شهر : تهران
   مدیر : آقای محمد رضا ایوبی
   زمینه فعالیت : تولید کننده, بازرگانی, وارد کننده
   حوزه صنعت : ساختمانی, شوینده، آرایشی و بهداشتی, چسب، رنگ و رزین, دارویی, کود و سم, نساجی و چرم

   معرفی مجموعه


   درباره ما :

   شرکت پارس پیگمنت نماینده انحصاری برند تاپراک چین، و واردکننده انواع پیگمنت معدنی اکسید آهن و مواد اولیه شیمی ساختمان می‌باشد. شرکت پارس پیگمنت همواره بر آن بوده تا مواد اولیه با بالاترین کیفیت و با قیمت‌های رقابتی در اختیار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نهایی قرار دهد.


   کیفیت محصول:

   ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻰ داﻧﯿﻢ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺑﺎﻻى ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را درﺑﺮدارد. ﺗﺎﭘﺮاك ﭘﯿﮕﻤﻨﺖﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮى از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﻫﺎى ﺳﻨﺘﺰ ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ، ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺑﻪﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎى ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻰ ﻗﻮى، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ و درﺻﺪ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺗﺎﭘﺮاك ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ در ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم اﻧﺠﺎمﻣﻰ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺷﻮد.


   مواد اولیه


   ارسال پیام


   جهت استفاده از این بخش لطفا با اکانت خود وارد سایت شوید.
   فرم استعلام قیمت
   ثبت اطلاعات
   logo-samandehi